Poszukujesz noclegu? Zarezerwuj pokój już teraz! Rezerwuje
Nowość! Zobacz wirtualny spacer

Regulamin Pensjonatu „WILLA Zdrojowa Park”

Witamy w Willi Zdrojowa Park i dziękujemy za wybór naszego Pensjonatu!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Willi Zdrojowej oraz jej ofertą, co pozwoli nam na zapewnienie Państwu komfortowego I miłego wypoczynku.

Właścicielem obiektu jest Halina Kolankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Willa Zdrojowa Park Halina Kolankowska z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Słoneczna 23. REGON: 260160529 NIP: 6551017212.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Marcel Park.
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Rozpoczęcie pobytu w Willi Marcel Park jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 5. Należność za pobyt w Willi Marcel Park oraz opłata uzdrowiskowa pobierana jest od Gościa najpóźniej w dniu przyjazdu przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu, Willa nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 6. Pokój w Willi Marcel Park wynajmowany jest na doby „hotelowe”.
 7. Doba „hotelowa” trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Willi Marcel Park. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 9. Pozostanie w pokoju lub rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, o ile nie zostanie wcześniej uzgodnione z Recepcją Willi Marcel Park. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 11.00 do 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 –za całą dobę .
 10. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Willi Marcel Park.
 13. Willa zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę. Na życzenie Gościa Willi świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z podróżą i pobytem, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Willi.
 1. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, na terenie Wili Marcel Park obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych we wszystkich jego pomieszczeniach. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Willi jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju, w kwocie 500 PLN.
 2. W Willi Marcel Park obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 3. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Willi mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Zabrania się przemeblowywania pokojów Willi Marcel Park bez uzgodnienia z Recepcją. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz budynku.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo Gości zaleca się ostrożność w korzystaniu ze schodów wewnętrznych i antresoli, w szczególności zachowanie dozoru nad dziećmi korzystającymi z pokoju. Przez cały czas pobytu w Willi Marcel Park dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien, zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
 3. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Willi Marcel Park regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 4. Parking Willi Marcel jest bezpłatny, monitorowany. Właściciel Willi Marcel Park nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani znajdujące się w nich mienie.
 5. Zwierzęta są dozwolone na terenie Willi, obowiązuje dodatkowa opłata .
 6. Willa Marcel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi szybką reakcję.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Recepcją. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji willa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi.
 9. Reklamacje. Goście mają prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do recepcji Willi Marcel Park. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub droga telefoniczną.
 10. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Willi Marcel Park lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Willi lub innych osób przebywających w Willi , albo też w inny sposób zakłócił spokój w Willi Marcel Park.
 11. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Willi Marcel Park zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
rezerwacje
telefon+48 601 504 704
mapa